Proiectul de lege vizează completarea Codului Administrativ (Ordonanța de urgență 57/2019) și se adresează localităților care vor să coopereze și să se asocieze pentru a oferi în comun servicii publice.

Articolul introdus de noul proiect de lege: Două sau mai multe comune ori orașe care au în componența lor localități rurale, învecinate au dreptul ca, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în consorții administrative, în scopul îmbunătățirii eficienței serviciilor publice, creșterii eficacității implementării investițiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităților locale.

De notat că aceste consorții administrative nu vor avea personalitate juridică. Proiectul de lege reglementează și salarizarea personalului implicat în proiectele comune din cadrul acestor consorții.

Conceptul de “consorții administrative” apare în în cadrul PNRR pentru susținerea reformelor ce vizează creșterea capacității administrației publice locale. Unul dintre jaloanele care se regăsesc în componenta 10 – Fondul local din PNRR vizează amendarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ prin reglementarea regimului juridic al organizării și funcționării consorțiilor administrative.

„Multe voci din societatea civilă, dar și din clasa politică, au cerut insistent o reformă administrativă care să ducă atât la scăderea numărului de comune, cât și la micșorarea numărului de județe, tocmai pentru a eficientiza cheltuirea resurselor. Cu toate acestea, ideea reformei este respinsă cu putere de PSD și PNL, mai ales la nivel local, dat fiind că o astfel de modificare ar duce la dispariția unor puternici baroni locali, dar și a sute de consilieri locali și județeni. În ultimii ani au existat două tentative de unificare a unor localități învecinate pentru a crește eficiența serviciilor publice, unul la Oradea și unul la Buzău, ambele eșuate. Aceasta era singura soluție până acum pentru colaborarea dintre două localități”, arată g4media.ro.

Vezi și: Actualizarea Planului Urbanistic General al Clujului s-a stopat, după ce Primăria a anunțat că reziliază contractul. Boc: Avem PUG, avem cadru legal de dezvoltare urbană/ În același timp vă și spunem că noi imediat reluăm această procedură/ Aceasta este discuția pe care o poartă în prezent specialiștii, să vedem cum putem integra în actualizarea PUG-ului municipiului și un masterplan metropolitan

PROIECTUL DE LEGE:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL
Lege
de completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ
Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie
2019, se completează după cum urmează:
1. La articolul 89, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (81) –(82), cu următorul cuprins:
“(81) Două sau mai multe comune ori orașe care au în componența lor localități rurale, învecinate au dreptul ca, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în consorții administrative, în scopul îmbunătățirii eficienței serviciilor publice, creșterii eficacității implementării investițiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităților locale.

(82) Consorțiile administrative nu au personalitate juridică.”

2. După articolul 91, se introduc două noi articole, art. 911 și art. 912, cu următorul cuprins:
“Art. 911 Organizarea și funcționarea consorțiilor administrative
(1) Organizarea și modul de funcționare a consorțiilor administrative sunt stabilite prin acordul de asociere într-un consorțiu administrativ, aprobat prin hotărârile consiliilor locale asociate.
(2) Prin acordul de asociere într-un consorțiu administrativ, una sau mai multe unități administrativ-teritoriale membre, pe baza mandatului acordat de celelalte unități administrativ-teritoriale membre, poate asigura pentru acestea, în exercitarea atribuțiilor menționate la art. 129 alin. (2) lit. a)-d), următoarele:
a) activități de natură juridică, inclusiv reprezentare în justiție, potrivit legii;
b) activități de gestiune a resurselor umane;
c) activități de natură financiară, inclusiv administrarea impozitelor și taxelor locale;
d) exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conform reglementărilor legale în domeniu, pentru unitățile administrativ-teritoriale membre;
e) activități de elaborare a documentației de atribuire și de derulare a procedurilor de achiziții publice, închiriere, concesionare pentru realizarea unor obiective de interes local;
f) activități de elaborare și/sau avizare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru unitățile administrativ-teritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente;
g) emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, eliberarea avizului structurii de specialitate sau emiterea avizului de oportunitate în vederea elaborării unui plan urbanistic zonal, după caz, pentru unitățile administrativteritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente;
h) activități de elaborare, monitorizare sau evaluare de strategii și alte documente strategice similare în vedere promovării dezvoltării locale;
i) activități de inițiere și realizare de investiții în contextul Strategiei de dezvoltare teritorială a României, Programului Național de Reforme și Reziliență sau altor strategii sau programe de finanțare naționale sau internaționale;
j) alte activități.
(3) În acordul de asociere al unui consorțiu administrativ se precizează în mod expres:
a) atribuțiile prevăzute la alin. (2) care se exercită în cadrul consorțiului;
b) pentru fiecare din atribuțiile prevăzute la lit. a) care sunt unitățile administrativteritoriale beneficiare sau prestatoare, după caz;
c) categoriile de resurse umane alocate pentru exercitarea fiecăreia dintre atribuțiile prevăzute la lit. a) de către unitatea administrativ-teritorială prestatoare;
d) modul de repartizare între unitățile administrativ-teritoriale membre a eventualelor taxe sau tarife colectate de către unitatea administrativ-teritorială prestatoare;
e) modalitatea de repartizare a costului cu resursele umane utilizate în cadrul consorțiului de către unitatea administrativ-teritorială prestatoare.
(4) Pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-g) unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulativ:
a) funcțiile publice prin care se exercită atribuțiile sunt vacante sau temporar vacante pentru o perioadă de cel puțin 3 luni calendaristice;
b) funcțiile publice nu au putut fi ocupate printr-una din modalitățile de ocupare prevăzută la art. 466 alin. (2), respectiv art. 615;
c) nu a putut fi dispusă delegarea atribuțiilor aferente acestora în condițiile art. 438 sau termenul prevăzut pentru aceasta s-a împlinit.
(5) Prin excepție de la alin. (4), pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-g), unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia și în cazul în care volumul de activitate determină un grad de încărcare al personalului acestora de peste 100%.
(6) Unitățile administrativ-teritoriale membre ale unui consorțiu administrativ au obligația organizării concursurilor de recrutare sau promovare pentru funcțiile publice prevăzute la alin. (4) lit. a), în termen de maximum 2 ani de la emiterea actului administrativ prevăzut la alin. (7), în condițiile legii.
(7) În aplicarea alin. (3) lit. c), prin act administrativ comun al autorităților executive, unitatea administrativ-teritorială prestatoare și unitatea administrativteritorială beneficiară, membre ale unui consorțiu administrativ, nominalizează pentru o perioadă de maximum 2 ani personalul care să îndeplinească activități în cadrul consorțiului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2).
(8) Fișa postului pentru personalul nominalizat în condițiile alin. (7) se completează cu atribuțiile privind activitățile desfășurate în cadrul consorțiului și devine anexă la actul administrativ comun de nominalizare.
(9) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, personalul unității administrativ-teritoriale prestatoare, nominalizat în condițiile alin. (7), poate îndeplini activități în cadrul consorțiului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), pentru unitatea administrativ-teritorială beneficiară.
(10) Personalul unității administrativ-teritoriale prestatoare, nominalizat în condițiile alin. (7), care îndeplinește activități în cadrul consorțiului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), pentru unitatea administrativ-teritorială beneficiară, are obligația să respecte prevederile art. 79 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.
(11) Fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară acordă personalului din unitatea administrativ-teritorială prestatoare care realizează activități în cadrul consorțiului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), cu respectarea legislației în vigoare referitoare la programul de lucru, o indemnizație lunară în valoare de 20% din salariul de bază propriu, cu respectarea prevederilor alin. (3)-(8).
(12) Indemnizația prevăzută la alin. (11) se acordă de la data comunicării actului administrativ comun prevăzut la alin. (7) și numai pe perioada în care persoana în cauză desfășoară activitățile prevăzute în acordul de asociere.
(13) Asocierea în condițiile prezentului articolul nu poate constitui temei pentru derogare de la condițiile de studii și vechime necesare a fi îndeplinite de către persoanele care ar ocupa funcțiile publice în unitatea administrativ-teritoriale beneficiară.
(14) Prevederile alin. (11) nu sunt aplicabile aleșilor locali.
(15) Retragerea din consorțiu se notifică tuturor membrilor consorțiului administrativ cu minim 90 de zile înainte de 31 decembrie și devine efectivă de la 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a făcut notificarea.
Art. 912 Răspunderea personalului care desfășoară activități în cadrul consorțiilor administrative
(1) Încălcarea de către personalul care desfășoară activități în cadrul consorțiilor administrative, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.
(2) În situația în care instanța judecătorească constată vinovăția funcționarilor publici sau personalului contractual care au exercitat atribuțiile prevăzute la art. 911, prevederile art. 491 și 553 se aplică în mod corespunzător.”
3. La articolul 109, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
“(31) Prin excepție de la alin. (3), în situația în care unitatea administrativteritorială face parte dintr-un consorțiu administrativ, atribuția de reprezentare în justiție poate fi exercitată în numele primarului de către consilierul juridic din aparatul de specialitate al altei unități administrativ-teritoriale membră a consorțiului administrativ, în baza acordului de asociere prevăzut la art. 911.”
4. La articolul 129, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (101), cu următorul cuprins:
“(101) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) consiliul local al unei unități administrativ-teritoriale membră a unui consorțiu administrativ:
a) poate mandata una dintre unitățile administrativ-teritoriale, membră a consorțiului administrativ din care face parte, să exercite, în tot sau în parte, una sau mai multe dintre atribuțiile prevăzute la art. 911 alin. (2);
b) poate să exercite, în tot sau în parte, în baza mandatului altei unități administrativ-teritoriale, membră a consorțiului administrativ, una sau mai multe dintre atribuțiile prevăzute la art. 911 alin. (2);”
5. După art. 494 se introduce un nou articol, articolul 4941, cu următorul cuprins:
„Art. 4941 Comisia de disciplină la nivelul consorțiilor administrative
(1) În cazul unui consorțiu administrativ constituit, în condițiile art. 89 alin. (81), unitățile administrativ-teritoriale membre ale acestuia constituie o singură comisie de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare ale personalului nominalizat să îndeplinească activități în cadrul consorțiului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 911 alin. (2).
(2) Prevederile art. 494 alin. (1)-(3) și (81) se aplică în mod corespunzător.
6. La anexa 7, după art. 6 se introduce un nou articol, art. 61, cu următorul cuprins:
“ART. 61
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3) din prezenta anexă, se constituie la nivelul consorțiului administrativ, înființat în condițiile art. 89 alin. (81) din prezentul cod, o comisie de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale personalului nominalizat să îndeplinească activități în cadrul
consorțiului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 911 alin. (2) din prezentul cod.
(2) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) se desemnează prin act administrativ comun al autorităților executive al unităților administrativ-teritoriale, membre ale consorțiului și este compusă dintr-un număr impar de membri, după urmează:
a) câte un membru desemnat de fiecare unitate administrativ-teritorială, membră a consorțiului administrativ.
b) unul sau după, caz, doi membrii desemnați de către organizaţia sindicală reprezentativă.
(3) Prevederile art. 2 alin. (2)-(8) din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător.
(4) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea la sediul unității administrativ-teritoriale, membre ale consorțiului administrativ, potrivit acordului de asociere. Secretariatul comisiei de disciplină este asigurat de către unitatea administrativ-teritorială membră a consorțiului administrativ la sediul căreia aceasta își desfășoară activitatea.”
Art. II – Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 911 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului cu atribuții în domeniul administrației publice se aprobă Normele metodologice cu privire la determinarea gradului de încărcare a personalului unităților
administrativ-teritoriale, membre ale unui consorțiu administrativ.
PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR
Ion-Marcel CIOLACU
p. PREȘEDINTELE
SENATULUI
Vicepreședinte
Alina-Ștefania GORGHIU