Închide

Președintele Iohannis nu promulgă legea prin care e înființat muzeul locomotivelor din Cluj. Ce ilegalități a descoperit

Actualitate by Actual de Cluj - ian. 19, 2018 0 578

Clujul ar putea avea un muzeu al locomotivelor, la Dej, unde există deja de mai bine de două decenii o colecție considerabilă de material rulant – dar președintele Klaus Iohannis nu de acord.

Președintele a transmis o cerere de reexaminare a legii pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor, pe care nu a promulgat-o căci ar fi ilegală, conform cererii înaintate președinelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu. Motivul? Muzeul e înființat printr-o lege, ceea ce e ilegal. Textul cererii de reexaminare: „Legea pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor reglementează organizarea şi funcţionarea unei noi entităţi în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române aflat în structura Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER. Din conţinutul normativ al legii transmise la promulgare transpare că intenţia legiuitorului ar putea fi aceea ca această structură să funcţioneze ca un muzeu, dar să nu aibă acest statut. Menţionăm că potrivit art. 13 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare. Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, necesită parcurgerea unor etape procedurale şi îndeplinirea unor condiţii. Astfel, pentru înfiinţarea unui muzeu este necesară obţinerea avizului prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. Considerăm că dispoziţiile legii transmise la promulgare sunt incomplete şi neclare, atât în ceea ce priveşte regimul juridic aplicabil acestei structuri, cât şi regimul juridic al bunurilor constituite ca patrimoniu muzeal, motiv pentru care se impune reexaminarea acesteia de către Parlament.

Art. 1 din legea transmisă la promulgare prevede înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor ca structură de expunere a materialului rulant de cale ferată, de promovare a istoriei şi tehnicii feroviare, de importanţă naţională, în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române aflat în structura CENAFER- instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor.

Menţionăm că Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER – a fost înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului nr. 58/2004, ca organism naţional specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat să asigure, în principal, formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei în transportul feroviar, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor feroviare, precum şi participarea la comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare. În structura organizatorică a acestuia – aprobată prin ordin de ministru – funcţionează Muzeul Căilor Ferate Române, care nu este acreditat în conformitate cu prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003.

Din interpretarea sistematică a prevederilor art. 1 rezultă aşadar că, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/2004, legiuitorul optează pentru înfiinţarea prin lege a Centrului Muzeal al Locomotivelor. Întrucât Muzeul Căilor Ferate Române a fost înfiinţat şi funcţionează în temeiul unui ordin de ministru, considerăm că înfiinţarea unei structuri în subordinea acestuia prin lege – act cu forţă juridică superioară unui ordin de ministru – nu poate fi realizată fără a contraveni dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.

De asemenea, învederăm că faţă de conţinutul normativ al legii devine neclară necesitatea înfiinţării prin lege a acestei noi structuri de expunere a materialului rulant de cale ferată care ar putea să dubleze activitatea din domeniul celei deja existente şi realizate de Muzeul Căilor Ferate Române.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 1 din legea transmisă la promulgare, Centrul Muzeal al Locomotivelor este de importanţă naţională. Această redactare, imprecisă şi neclară, ar putea reprezenta – din perspectiva obiectivelor Centrului Muzeal – o trimitere la caracterul de muzeu de importanţă naţională. Astfel, potrivit art. 2 din legea supusă reexaminării, Centrul Muzeal al Locomotivelor are ca principale obiective: restaurarea, conservarea şi expunerea vehiculelor feroviare, cât şi a altor instalaţii sau subansamble folosite în sistemul feroviar românesc, în scopul promovării istoriei, tradiţiei şi culturii sistemului feroviar din România, precum şi de prezentare către publicul larg a tehnicii feroviare naţionale; organizarea de evenimente, editarea şi publicarea de materiale documentare în scopul promovării istoriei feroviare şi a trecutului feroviar românesc, precum şi a colecţiilor Centrului Muzeal; atragerea, cu titlu de donaţie, şi achiziţionarea de noi materiale, exponate şi documente de importanţă care privesc trecutul feroviar românesc; cercetarea istorică, documentarea pe teren şi realizarea de studii privind istoria şi cultura feroviară din România; organizarea şi derularea de programe de şcolarizare şi perfecţionare profesională.

În ceea ce priveşte conferirea unui caracter de muzeu de importanţă naţională acestei structuri nou create în cadrul CENAFER, semnalăm faptul că, aceasta vine în contradicţie cu dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 311/2003 potrivit căruia muzeele şi colecţiile publice de importanţă naţională sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepţională, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie, precum şi cu prevederile art. 16 din acelaşi act normativ potrivit căruia acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din legea transmisă la promulgare, se pot organiza structuri de expunere a materialului rulant de cale ferată, de promovare a istoriei şi tehnicii feroviare, în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române, şi în alte localităţi, cu păstrarea denumirii Centrului Muzeal al Locomotivelor. În absenţa unor dispoziţii care să reglementeze fără echivoc natura juridică a unor asemenea entităţi, considerăm că norma instituită la art. 3 este dificil de pus în practică, întrucât din conţinutul acesteia nu se înţelege în ce mod ar putea fi utilizate dispoziţiile art. 1-2 şi art. 4-6 – care se referă exclusiv la Centrul Muzeal al Locomotivelor din judeţul Cluj, municipiul Dej, comuna Cuzdrioara – drept temei legal pentru înfiinţarea şi în alte localităţi a unor asemenea centre muzeale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din legea transmisă la promulgare, Centrul Muzeal este condus de către un expert coordonator, desemnat prin concurs organizat de către CENAFER. Faţă de obiectivele stabilite prin art. 2, considerăm că legea supusă reexaminării ar trebui să cuprindă şi dispoziţii referitoare la categoriile şi statutul personalului care urmează să fie încadrat în Centrul Muzeal, simpla referire la conducere fiind, în opinia noastră, insuficientă şi de natură să creeze incertitudine în aplicare.

Potrivit art. 5 din legea transmisă la promulgare, noua structură organizatorică a CENAFER, în cuprinsul căreia se va regăsi şi Centrul Muzeal, va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor. În acest sens, considerăm că prin raportare la dispoziţiile art. 1, soluţia adoptată de legiuitor este de natură să creeze imprevizibilitate în aplicarea normei, întrucât subordonează o structură înfiinţată prin lege (Centrul Muzeal al Locomotivelor) alteia (Muzeul Căilor Ferate Române) înfiinţată ca un compartiment distinct în cadrul structurii organizatorice a CENAFER, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, act ce deţine o forţă juridică inferioară legii.

Art. 6 al legii supuse reexaminării prevede că transferul bunurilor mobile şi imobile cât şi al mijloacelor fixe necesare organizării şi funcţionării Centrului Muzeal către CENAFER se realizează prin hotărâre a Guvernului. Acest text este eliptic întrucât nu stabileşte sfera acestor bunuri şi mijloace fixe şi nu fixează regimul lor juridic. Astfel, deşi la lit. a) a art. 2 din lege se face referire la restaurarea, conservarea şi expunerea vehiculelor feroviare şi a altor instalaţii sau subansamble folosite în sistemul feroviar românesc, nu este stabilită sfera bunurilor ce urmează să fie incluse în patrimoniul muzeal. Totodată, norma de la lit. c) a aceluiaşi articol este incompletă, întrucât nu prevede modalitatea concretă/condiţiile prin care acest centru muzeal ar putea să atragă, cu titlu de donaţie, materiale noi, exponate şi documente de importanţă care privesc trecutul feroviar.

Faţă de argumentele expuse mai sus şi având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor”.

Amintim, în Dej e deschisă o colecție de 20 de locomotive și vagoane care au făcut istorie în România, în depoul Dej. A fost creată în 1992 de un grup de angajați pasionați ai Depoului și e vizitabilă. Prima piesă din colecție, adusă în 1992 şi reecondiţionată, este locomotiva 150.105, construită în 1955, care face parte dintr-un lot de 282 de locomotive, fabricate integral în România de către Uzinele Reşiţa şi Uzinele Malaxa după al doilea război mondial.

Citește detalii:

Muzeu al locomotivei la Dej, din martie

Muzeul Locomotivelor de la Dej, locul unde sunt păstrate bijuteriile care au făcut istorie pe şine

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

  • Articole similare