Închide

Modernizări la școală, validarea unui nou consilier, studiu de fezabilitate SMURD, la vot în ședința de consiliu din Gherla

Administrație by Actual de Cluj - iun. 24, 2019 0 127

Luni de la ora 15 are loc la sediul primăriei ședința ordinară a Consiliului Local Gherla. Pe ordinea de zi sunt 11 puncte, între care demersurile pentru lucrări de modernizare la sediul Școlii Nr. 1 pe strada Dragoș Vodă, aprobarea tarifelor și a bugetului la ADP Gherla, aprobarea studiului de fezabilitate pentru construcția unui punct SMURD la Gherla, arată gherlainfo.ro.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1. Referat şi proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier local al consilierului Crișan Adrian Rareș, începând cu data de 24 mai 2019 şi declararea ca vacant a locul de consilier în Consiliul Local Gherla.

2. Referat şi proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local – Oprea Ioan, membru PNL ca urmare a demisiei din această funcţie a lui Crișan Adrian Rareș – membru PNL.

3. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate. Este vorba despre deplasarea în orașul Forchheim din Germania, în perioada 26-28 iulie 2019, a unei delegații formată din patru persoane, inclusiv primarul Ioan Neselean, pentru a participa la sărbătoarea anuală Annafest.

4. Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 3 din HCL nr. 36/2019 privind aprobarea tarifelor prestate de către SC ADP Gherla SA.

ADP solicită modificarea unor tarife existente în Anexa 3 la HCL și aprobarea unor noi tarife față de cele stabilite pentru anul 2019, justificand aceasta prin următoarele :

– unele tarife aprobate nu sunt corelate cu indicatoarele de norme de deviz la nivel național

–  în cele 11 anexe la  HCL privind aprobarea aprobarea tarifelor prestate de către SC ADP GHERLA SA începând cu 01.05.2019  au fost peste 4 000 de repere și s-au strecurat unele inadverdențe, fie de dactilografiere, fie de normare. În urma verificărilor s-a constatat că un numar de 6 repere e necesar a fi corectate.

Tarif aprobat prin HCL 36/2019 Tarif propus Tarif aprobat prin HCL 36/2019 Tarif propus
ACTIVITATEA U.M. UTILAJ UTILAJ MANOPERA MANOPERA
Activitatea de salubritate străzi
Stropit spălat 1000 mp 6,23 7,80 0,00 4,00
SPAȚII VERZI
Doborârea manuală a arborilor
D1 10-30 cm grosime buc 25,96 31,65
E1 31-50 cm grosime buc 81,70 99,68
F1 peste 50 cm grosime buc 126,67 212,38
Doborârea cu fierăstrău mecanic a arborilor
D1 10-30 cm grosime buc 3,00 3,75 20,72 25,10
E1 31-50 cm grosime buc 7,20 7,20 63,84 77,18
F1 peste 50 cm grosime buc 14,24 14,24 141,45 171,02
Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu fierastrău mecanic
A1 până la 10 cm buc 0,00 3,75 8,15 10,33
B1 11-30 cm buc 0,00 3,75 217,10 274,79
C1 31-60 cm buc 0,00 6,26 353,05 447,20
D1 61-100 cm buc 0,00 12,38 539,48 682,93
E1 peste 100 cm buc 0,00 12,38 777,29 983,98
Cosirea manuală a gazonului 100 mp 2,61 6,91 14,41 18,32
Tuns gard viu cu motofoarfeca
A1 1,20 m 100 buc 14,47 14,71 0,00 18,32
B1 peste 1,2 m 100 buc 0,00 15,30 0,00 18,32
C1 borduri buxus 100 buc 0,00 15,30 0,00 18,30

Următoarele procente de indexare nu sunt incluse în tarife și se vor adăuga după cum urmează:

CHELTUIELI INDIRECTE 15%
TOTAL
PROFIT 8%
TOTAL    GENERAL
TVA 19%

5. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC ADP Gherla SA.

În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2019 s-au prevăzut venituri totale în sumă de 6.885.000 lei și cheltuieli totale în sumă de 6.822.575 lei.

6. Referat şi proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”

Prin  actul nr.22231/19.06.2019 emis de Consiliul Judeţean Cluj şi Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj şi înregistrează la Primăria municipiului Gherla sub nr.7849/19.06.2019   se solicită ca până cel târziu 28.06.2019, Consiliul Local Gherla să aprobe amendamente (de formă) la documentaţia de atribuire privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor  activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv   de colectare şi transport al  deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum şi operarea şi administrarea staţiilor de transfer, în cadrul Proiectului ” Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.

Acest fapt se solicită deoarece se doreşte ca în prima săptămână din luna iulie să se organizeze şedinţa AGA pentru aprobarea finală a documentaţiei de atribuire, după care se va demara procedura de licitaţie publică pentru delegarea serviciului de colectare şi transport în judeţul Cluj, precum operarea şi administrarea staţiilor de transfer.

Faţă de acestea se propune analizarea în vederea luării unei hotărâri pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru diminuarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 54878 aferent str. Clujului.

Prin adresa nr. 4527 din 10.04.2019, TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA (fostă ROMTELECOM SA), prin împuternicit SC APPRAISALS & CONSULTING DIVISION SRL, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Gherla, str.Clujului nr. 2, solicită rectificarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului str. Clujului identificat prin CF nr. 54878, deoarece geometria acestuia se suprapune cu geometria imobilului mai sus menționat.

În urma verificărilor s-a constatat această suprapunere geometrică între cele două imobile, ceea ce implică diminuarea suprafeței str. Clujului cu 420 mp.

În plus față de această situație, în vederea asigurării suprafeței comune necesare cadastrării blocurilor din zonă, mai este necesară diminuarea suprafeței imobilului str. Clujului cu încă 155 mp.

Față de acestea se propune dezbaterea în ședința Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea documentației cadastrale pentru diminuarea suprafeței imobilului înscris în CF nr.54878 aferent str. Clujului de la 43040 mp la 42465 mp.

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectul de investiție ,,Consolidare, amenajare grupuri sociale, înlocuire instalație de încălzire, instalații electrice și sanitare la Școala Gimnazială nr. 1 Gherla, corpul de clădire situat pe str. Dragoș Vodă nr. 1”.

Prin investiție se dorește reabilitarea și modernizarea corpului de clădire  cu destinație precisă școală gimnazială, crearea de grupuri sanitare, amenajare alei pietonale din dale vibropresate, astfel încât să funcționeze la parametrii normali de exploatare și siguranță.

Potrivit referatului întocmit, se impune executarea lucrărilor de refacere a șarpantei de lemn, consolidarea peretelui calcan, îndepărtarea umidității din pereți, realizarea unei noi compartimentări  pentru amenajarea de grupuri sanitare, izolare termică a clădirii, limitarea cantității devapori de apă produși în încăperi și ventilarea corespunzătoare a încăperilor în vederea eliminării în exterior a umidității interioare.

Clădirea este o construcție cu regim de înălțime Sp+P+E cu suprafață construită de 506 mp cu Hmax= 13,65 m.

Prin prezenta documentație s-a studiat două variante. Diferența dintre cele două variante se referă la realizarea grupurilor sanitare, în sensul că în prima variantă sunt propuse în exteriorul clădirii, ceea ce impune o extindere a acesteia, pe când în varianta a doua se vor amenaja în interiorul corpului de clădire. Datorită costurilor mai reduse se recomandă varianta 2.

În urma intervenției la corpul de clădire, parametrii în plan nu se vor  modifica.

Lucrările de construcții-montaj de la obiectivul în cauză constau din realizarea șarpantei, consolidare calcan, realizare compartimentări, refacere/ executare finisaje interioare/ exterioare, montare instalații (izolații termice, electrice) și amenajări exterioare.

Potrivit proiectului, valoarea totală a investiției este de 1.394.934 lei fără TVA, din care construcții-montaj 1.023.756 lei. Durata de realizare a investiției este de 5 luni.

Durata de realizare a investiției 5 luni.

9. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unei subunități SMURD Cluj – Punct de lucru Gherla”.

Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2019 s-au cuprins resurse financiare pentru un studiu de fezabilitate referitor la acest obiectiv. Studiu analizează toate condițiile în vederea construirii unei subunități a SMURD-ului de la Cluj, având ca punct de lucru Municipiul Gherla, care să ofere un serviciu mobil de urgență/intervenție, stabilizarea funcțiilor vitale, precum și transportul la cel mai apropiat centru spitalicesc.

Beneficiarii acestei inițiative sunt pacienți în stări critice, accidentați grav, din zona municipiului Gherla, care primesc îngrijiri medicale în cadrul intervenției echipajelor de prim-ajutor, terapie intensivă și au nevoie de asistență medicală de urgență corespunzătoare și uneori transportul de urgență către alte centre medicale specializate.

Pentru realizarea obiectivului de investiție s-au studiat două scenarii. Din scenariul 1 se propune realizarea unui corp de clădire cu regim de înălțime P+1E+M cu fundație continuă din beton armat, cu zidărie din cărămidă, cu sâmburi de beton armat, grinzi și planșeu din beton armat, șarpantă din lemn cu astereală și învelitoarea din tablă plană făltuită. Accesul pietonal se va realiza printr-o poartă glisantă, iar accesul auto se va realiza cu ajutorul a două porți culisante, una care să permită accesul ambulanței, iar cea de-a doua să permită accesul în garaj a autospecialelor.

Prin scenariul 2 se propune realizarea unui corp de clădire cu regim de înălțime S+P+1E cu radier general și diafragme de beton armat, cu zidăria din BCA prevăzută cu stâlpișori din beton armat, planșeul peste ultimul nivel va funcționa ca un heliport.

Terenul studiat în suprafață de 500 mp este situat în intravilan și este proprietatea municipiului Gherla. Pentru acest amplasament există în zonă toate utilitățile.

În urma analizei, scenariul 1 a obținut punctajul cel mai mare și este recomandat de către elaborator penru realizarea unui corp de clădire care să asigure toate funcțiunile unui astfel de obiectiv. Soluția aleasă este cea mai avantajoasă atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, ducând la o mutare a perioadei de execuție și o reducere a costurilor de realizare.

Potrivit proiectului, valoarea totală a investiției este de 3,030,396 lei fără TVA, din care lucrări de construcții-montaj de 2.461.400 lei. Durata de execuție a investiției 9 luni.

Capacități :

  • Suprafața construită=272,48 mp
  • Suprafața desfășurată = 688,32 mp
  • Înălțimea maximă la coamă= 12,64 mp
  • Înălțimea maximă la streașină= 10,37 mp

10. Referat şi proiect de hotărâre privind acceptarea donației ,,chioșc cu caracter provizoriu” amplasat pe str. Parcului FN la intersecția cu str. Gelu, din partea d-nei Tofan Raluca Ancuța în calitate de proprietar, pentru Municipiul Gherla. Chioșcul are o suprafață de 16 mp, este racordat la curent și are instalație de apă.

11.Diverse probleme.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Tags