Închide

Cum a motivat instanța suspendarea din funcție a rectorului USAMV Cornel Cătoi: ”asupra legitimităţii mandatului rectorului USAMV Cluj-Napoca planează o îndoială serioasă”

EducaţieTop News by Actual de Cluj - iun. 07, 2024 0 546

Un rector de universitate din Cluj a fost suspendat din funcție de instanță, după ce ieri Tribunalul Cluj a admis cererea. Deși nedefinitivă, decizia e executorie.

Între concluzii, instanța a constatat că fondul problemei există: atât noua lege cât și cea veche limitează numărul de mandate de rectori la două, or în cazul lui Cătoi acesta ar fi al treilea. ”În aceste condiţii, nu poate fi primită interpretarea potrivit căreia prin interzicerea candidării pentru al treilea mandat, noua lege s-ar aplica cu titlu retroactiv, cât timp norma legală are aceeaşi formă în ambele acte normative”, a arătat instanța. Prin urmare, instanţa a apreciat că asupra prezumţiei de legalitate pentru actele administrative de avizare a candidaturii şi validare a alegerii rectorului Cornel Cătoi pentru al treilea mandat de rector al universităţii ”planează o îndoială serioasă, care se circumscrie unui caz bine justificat de suspendare a executării actelor până la pronunţarea instanţei de fond cu privire la cererea de anulare”.

”În acord cu susţinerile reclamanţilor, instanţa apreciază că este incidentă teza a doua din definiţia pagubei iminente prevăzută de legea contenciosului administrativ, fiind evident că în condiţiile în care asupra legitimităţii mandatului rectorului USAMV Cluj-Napoca planează o îndoială serioasă, este previzibilă perturbarea gravă a funcţionării instituţiei publice de învăţământ superior în situaţia continuării exercitării mandatului până la soluţionarea acţiunii de fond, în eventualitatea admiterii ei”, e una dintre concluziile instanței.

Amintim, Senatul USAMV reunit în ședință în 7 februarie 2024 la Institutul de Științele Vieții ”Regele Mihai I al României”, a aprobat raportul Biroului Electoral (BEU) privind procesul de alegere a rectorului şi a validat rezultatul exprimat prin vot direct, egal şi secret în data de 1 februarie 2024, în urma căruia profesorul Cornel Cătoi a fost ales de comunitatea academică în funcţia de rector al USAMV Cluj-Napoca pentru al treilea mandat. Cătoi a întrunit 192 de voturi, față de cele 161 obținute de contracandidatul său, profesorul Leon Muntean, adică 53% din voturile exprimate. Un număr de 11 voturi au fost anulate – dar, conform reclamanților din acest dosar, sute de persoane nu și-au putut exercita dreptul de vot. Mai exact, după cum arată reclamanții, procesul de votare şi de desemnarea al electorilor studenţilor – reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatul universitar – ar fi fost fost compromis prin excluderea nelegală a unui număr de 413 votanţi, influenţând astfel desemnarea reprezentanţilor şi, în final, alegerea rectorului. Această situaţie a avut un impact decisiv asupra rezultatului alegerilor, dat fiind că diferenţa de voturi a fost extrem de strânsă, doar 30 voturi, iar voturile exprimate de electorii nelegal desemnaţi ”au avut o influentă hotărâtoare”, după cum au arătat reclamanții.

Reclamanții au cerut în 3 aprilie instanţei suspendarea executării  mai multor acte administrative până la pronunţarea unei hotărâri definitive într-un dosar deschis în instanță. E vorba de Hotărârea Senatului Universitar al USAMV 850/12.01.2024, respectiv suspendarea deciziei adoptate la punctul nr. 2 al hotărârii (corespondent pct. 2 de pe ordinea de zi) referitoare la avizarea candidaturii pentru funcţia de rector a USAMVCN a rectorului Cornel Cătoi. S-a cerut totodată suspendarea Hotărârii Senatului Universitar al USAMV nr. 1706/25.01.2024 respectiv suspendarea deciziilor adoptate la punctele nr. 6, 7 şi 8 ale hotărârii – corespondente pct. 6, 7 şi 8 de pe ordinea de zi – având în vedere interzicerea dreptului de a vota pentru un număr de 413 studenţi. În plus s-a cerut suspendarea Hotărârii Senatului Universitar al USAMV nr. 2729/07.02.2024 respectiv suspendarea deciziei adoptate la punctul nr. 2 al hotărârii (corespondent pct. 3 de pe ordinea de zi).

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că în contextul alegerilor recent desfăşurate la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară au solicitat suspendarea efectelor actelor administrative prin care au fost validate acestea, pe baza unor ”nelegalităţi semnificative” identificate.
Printre acestea, se remarcă candidatura nelegală a profesorului Cornel Cătoi la funcţia de rector, contravenind dispoziţiilor legale care limitează ocuparea acestei poziţii la cel mult două mandate. În urma alegerilor desfăşurate, a fost ales rector pentru a treia oară ”cu încălcarea dispoziţiilor legale imperative care limitează numărul posibil de mandate”, după cum susțin reclamanții. ”Această candidatură, în lumina unui al treilea mandat, încalcă în mod flagrant reglementările în vigoare, demonstrând o interpretare şi aplicare eronată a normelor legale incidente”.
Totodată, reclamanţii au subliniat că legislaţia relevantă susţine în mod clar limitarea numărului de mandate pentru funcţia de rector, indiferent de modificările privind durata acestora. ”Comparând aceste aspecte cu practica constituţională referitoare la mandatul Preşedintelui României, se argumentează că o interpretare care permite extinderea numărului de mandate în mod nejustificat contravine spiritului şi literei legii”, susțin aceștia.
O altă ”încălcare flagrantă a legislaţiei aplicabile” după cum spun reclamanții se referă la procesul electoral în sine, întrucât s-a constatat excluderea nejustificată a unui număr semnificativ de votanţi studenţi, afectând ”grav” legitimitatea şi reprezentativitatea alegerilor. ”Această practică subminează principiile democratice fundamentale şi dreptul la vot, având un impact direct asupra rezultatului final al alegerilor, în special în alegerea rectorului, o poziţie cheie în cadrul universităţii”, au susținut reclamanții.
Astfel, procesul de votare şi de desemnarea al electorilor studenţilor (reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatul universitar) a fost compromis prin excluderea nelegală a unui număr de 413 votanţi, influenţând astfel desemnarea reprezentanţilor şi, în final, alegerea rectorului. Această situaţie a avut un impact decisiv asupra rezultatului alegerilor, dat fiind că diferenţa de voturi a fost extrem de strânsă (30 voturi), iar voturile exprimate de electorii nelegal desemnaţi au avut o influentă hotărâtoare”, au mai motivat aceștia.
”În contextul unui litigiu în desfăşurare, incertitudinea privind validitatea mandatului conducătorului unei instituţii creează un cadru în care toate deciziile şi actele administrative emise sub autoritatea sa pot fi considerate anulabile. Acest scenariu se bazează pe premisa că, în absenţa unei legitimităţi clar stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, actele emise în perioada de contestare a mandatului se află sub semnul întrebării şi pot fi invalidate. Astfel, există un risc semnificativ ca, odată cu finalizarea litigiului şi stabilirea nelegalităţii mandatului, toate deciziile luate în această perioadă să fie anulate, generând insecuritate juridică şi afectând funcţionarea corectă a instituţiei”, au arătat reclamanții.
Cu privire la nelegalitatea celui de-al treilea mandat a rectorului Cătoi, ”orice tentativă de a interpreta dispoziţiile legale în scopul de a permite ocuparea funcţiei de rector pentru o perioadă de 18 ani este nu doar abuzivă, dar şi neconformă cu principiile legale stabilite”, susțin reclamanții. Aceștia invocă dispoziţiile articolului 138 alineatul 5 din Legea nr. 199/2023, precum şi prevederile Metodologiei-cadru stabilite prin Ordinul nr. 6227/2023, care subliniază în mod explicit limitarea la două mandate pentru funcţia de rector, ”indiferent de durata acestora, inclusiv mandate incomplete”.
”În contextul în care profesorul Cornel Cătoi a deţinut deja funcţia de rector pentru două mandate consecutive, orice nouă candidatură contravine direct legislaţiei în vigoare, periclitând principiile de transparenţă, echitate şi responsabilitate esenţiale în mediul academic. Această situaţie evidenţiază necesitatea respectării stricte a limitărilor de mandate, pentru a preveni concentrarea prelungită a puterii în mâinile unei singure persoane, ceea ce ar putea afecta negativ dinamica şi inovaţia în cadrul universităţii. Schimbarea periodică a liderilor instituţionali este crucială pentru a asigura o conducere receptivă şi aliniată la nevoile în continuă schimbare ale comunităţii academice”, susțin reclamanții.
În replică, USAMV a cerut respingerea ca neîntemeiată a cererii de suspendare. În şedinţa Senatului USAMV din 12 ianuarie 2024 au fost avizate candidaturile la poziția de rector, inclusiv a rectorului Cătoi. În 25 ianuarie 2024, Senatul USAMV a validat alegerile pentru funcţia de Prefect al studenţilor, pentru funcţia de membru în Consiliile Facultăţilor -studenţi, respectiv pentru funcţia de membru în Senatul Universitar-studenţi. ”Suspendarea actului administrativ, ca măsură de întrerupere vremelnică a executării acestuia, apare ca o situaţie de excepţie de la regula executării din oficiu, fiind incidente dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Din interpretarea acestui text de lege rezultă că, pentru a se dispune suspendarea executării actului administrativ, este necesar să fie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, respectiv: formularea plângerii prealabile împotriva actului vătămător, existenta unui caz bine justificat, astfel cum acesta este definit de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 şi condiţia ca măsura suspendării să fie necesară pentru prevenirea unei pagube iminente în sensul art. 2 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 554/2004”, a arătat universitatea. ”În speţă, se constată că doar prima condiţie cerută de lege pentru a se putea dispune suspendarea actului administrativ, respectiv formularea plângerii prealabile împotriva actului vătămător, este îndeplinită, având în vedere plângerea prealabilă depusă la dosar”.
În 3 septembrie anul trecut au intrat in vigoare dispoziţiile prevăzute de art. 138 alin. 5 şi 6 din Legea învăţământului superior potrivit cărora durata mandatului de rector este de 5 ani iar o persoană nu poate ocupa funcţia de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior pentru mai mult de două mandate. Conform legii, în calculul numărului maxim de mandate se iau în considerare şi mandatele de 5 ani incomplete, întrerupte în urma demisiei, demiterii sau suspendării. ”Se poate conchide în mod just că numărul mandatelor pentru funcţia de rector în cadrul unei instituţii de învăţământ este de maxim două, însă această normă se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii 199/2023, respectiv începând cu data de 3 septembrie 2023”, a arătat USAMV.
”Chiar dacă am aprecia de principiu că redarea şi bunăoară interpretarea dispoziţiilor legale incidente de către reclamanţi este una acurată relativ doar la numărul de mandate, totuşi, se omite aspectul esenţial şi anume faptul că cele două mandate, astfel cum au fost limitate, sunt calculate de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor legale ce le reglementează în modalitatea anterior redată fiind incident în acest caz principiul neretroactivitaţii legii civile”, au motivat avocații universității.
Cât priveşte mandatele anterioare intrării în vigoare a legii 199/2023, ”in mod firesc” susțin avocații pârâtei, acestea rămân guvernate de dispoziţiile legii nr. 1/2001 şi a actelor normative adiacente şi care în prezent si-au încetat existenţa, fiind abrogate expres prin intrarea în vigoare a noilor reglementări.
Conform principiilor generale de drept, legea nouă abrogă legea veche şi este de imediată aplicare, într-un termen de 3 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial sau în termenul prevăzut chiar în corpul legii noi (în cazul special al Legii nr. 199/2024, apărută în M. Of. nr.614/05.07.2023, care a intrat în vigoare în 3 septembrie 2023. Aşadar, susțin avocații, persoana care a ocupat funcţia de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior având două mandate încheiate cu o durată de patru ani în temeiul dispoziţiilor legii  din 2011 a educaţiei naţionale, are dreptul la încă două mandate la aceeaşi instituţie de învăţământ superior cu o durată de cinci ani fiecare.
Analizând înscrisurile depuse la dosar în soluţionarea cererii de suspendare a executării actelor administrative, instanţa reţine următoarele:   
În fapt, prin Hotărârea nr. 850/12.01.2024, pct. 2, Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ####-###### a avizat, cu 37 de voturi pentru şi 2 abţineri, candidatura depusă pentru funcţia de rector al USAMV Cluj-Napoca a intervenientului Cornel Cătoi.
Prin Hotărârea nr. 1706/25.01.2024, pct. 6-8, Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a validat, cu 36 de voturi pentru şi 3 abţineri, rezultatele alegerilor pentru funcţia de prefect al studenţilor, pentru funcţia de membru în consiliile facultăţilor pentru studenţi, precum şi pentru funcţia de membru în senatul universităţii pentru studenţi.
Prin Hotărârea nr. 2729/07.02.2024, pct. 2, Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a validat alegerea prof. dr. Cornel Cătoi în funcţia de rector al USAMV Cluj-Napoca.
În drept, art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 prevede că În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile prevederilor art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare sau în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a conţinutului actului care nu mai poate fi revocat, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anulare a actului în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii în suspendare şi dacă fondul cererii de suspendare nu a fost soluţionat, instanţa învestită cu cererea de suspendare va constata această împrejurare şi va respinge cererea de suspendare ca lipsită de interes. Dacă suspendarea s-a dispus, aceasta încetează de drept şi fără nicio formalitate.
Conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (…) ş) pagubă iminentă – prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public; t) cazuri bine justificate – împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ; (…).
În speţă, în prealabil instanţa constată că este respectată condiţia prevăzută de art. 14 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ ca reclamantul să fi formulat plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din aceeaşi lege, fiind depusă la dosar plângerea înregistrată la USASMV sub nr. 3304/14.02.2024 (f. 25 şi urm.). De asemenea, reclamanţii au formulat acţiune în anulare, înregistrată în dosarul nr. ####/117/2024 al Tribunalului Cluj.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiei cazului bine justificat pentru a se putea dispune suspendarea executării actului administrativ, instanţa reţine că îndoiala serioasă asupra legalităţii actului administrativ trebuie să rezulte cu uşurinţă în urma unei cercetări sumare a aparenţei dreptului, care să nu conducă la prejudecarea fondului litigiului.
Cu privire la motivele de nelegalitate invocate raportat la alegerile desfăşurate pentru pentru funcţiile de prefect al studenţilor, membru în consiliile facultăţilor pentru studenţi şi membru în senatul universităţii pentru studenţi, validate prin Hotărârea nr. 1706/25.01.2024, instanţa reţine că din Regulamentul privind procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul USAMV pentru mandatul ######### reiese, astfel cum au arătat reclamanţii şi nu a fost contestat nici de către pârâtă, că la procesul electoral participă toţi studenţii, de la toate specializările şi ciclurile de învăţământ, fără a exista vreo menţiune privind excluderea studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţâmânt la distanţă. Analizând sumar probaţiunea administrată în cauză, instanţa apreciază că nu se confirmă susţinerile reclamanţilor privind excluderea de la procesul electoral a unor studenţi înscrişi la forma de învăţământ la distanţă. 
În orice caz, având în vedere procedura prevăzută de art. 14 din Legea nr. 554/2004 care se desfăşoară în prezentul dosar, instanţa nu are căderea de a realiza o apreciere aprofundată asupra probaţiunii, prin coroborarea tuturor înscrisurilor depuse la dosar, pentru a statua asupra legalităţii procesului electoral, aceasta fiind prerogativa instanţei învestite cu cererea de anulare a actelor administrative, cerere prin care a fost invocat întocmai acest motiv ca motiv de nelegalitate a Hotărârii nr. 1706/25.01.2024.
Cu privire la Hotărârile nr. 850/12.01.2024 şi nr. 2729/07.02.2024, prin care senatul universitar a avizat candidatura depusă pentru funcţia de rector a domnului prof. dr. Cornel Cătoi, respectiv a validat alegerea acestuia în funcţia de rector al USAMV Cluj-Napoca, instanţa reţine că motivul de nelegalitate vizând nerespectarea dispoziţiilor legii educaţiei naţionale care limitează numărul de mandate al rectorului universitar la două, se poate constitui într-un caz bine justificat care să fundamenteze suspendarea executării acestor acte. 
Astfel, instanţa constată că art. 213 alin. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, sub imperiul căreia intervenientul Cornel Cătoi a parcurs două mandate în funcţia de rector, prevedea că durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcţia de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior pentru mai mult de două mandate succesive, complete.
Art. 138 alin. 5 din Legea educaţiei naţionale nr. 199/2023, intrată în vigoare la 2 septembrie 2023, anterior declanşării procedurii de alegere a rectorului USAMV Cluj-Napoca, prevede că durata mandatului de rector este de 5 ani. O persoană nu poate ocupa funcţia de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior pentru mai mult de două mandate.
Se constată că dispoziţiile din legea educaţiei naţionale în vigoare în perioada în care intervenientul Cornel Cătoi şi-a exercitat primele două mandate de rector, de câte 4 ani fiecare, sunt identice dispoziţiilor legale în temeiul cărora a candidat pentru al treilea mandat, în sensul limitării numărului de mandate al rectorului instituţiei de învăţământ superior la două, diferind numai durata reglementată a mandatului de rector. În aceste condiţii, nu poate fi primită interpretarea potrivit căreia prin interzicerea candidării pentru al treilea mandat, noua lege s-ar aplica cu titlu retroactiv, cât timp norma legală are aceeaşi formă în ambele acte normative. 
Prin urmare, instanţa apreciază că asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură actele administrative de avizare a candidaturii şi validare a alegerii domnului Cornel Cătoi pentru al treilea mandat de rector al universităţii planează o îndoială serioasă, care se circumscrie unui caz bine justificat de suspendare a executării actelor până la pronunţarea instanţei de fond cu privire la cererea de anulare.  
Examinând cea de-a doua condiţie, a pagubei iminente, instanţa constată că reclamantul Leon Muntean a fost singurul contracandidat al intervenientului Cornel Cătoi la alegerile pentru funcţia de rector al USAMV, iar ceilalţi reclamanţi sunt cadre didactice la aceeaşi universitate. În susţinerea îndeplinirii condiţiei pagubei iminente, reclamanţii au invocat potenţiale prejudicii financiare care s-ar aduce instituţiei de învăţământ superior, precum şi insecuritatea juridică generată de incertitudinea privind validitatea mandatului rectorului în contextul contestării legitimităţii acestuia.
În acord cu susţinerile reclamanţilor, instanţa apreciază că este incidentă teza a doua din definiţia pagubei iminente prevăzută de legea contenciosului administrativ, fiind evident că în condiţiile în care asupra legitimităţii mandatului rectorului USAMV Cluj-Napoca planează o îndoială serioasă, este previzibilă perturbarea gravă a funcţionării instituţiei publice de învăţământ superior în situaţia continuării exercitării mandatului până la soluţionarea acţiunii de fond, în eventualitatea admiterii ei. 
Raportat la cele reţinute, instanţa constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile suspendării executării actului administrativ prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, astfel încât va fi admisă cererea formulată de reclamanţii (…) şi se va dispune suspendarea executării Hotărârii nr. 850/12.01.2024 şi Hotărârii nr. 2729/07.02.2024 emise de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anulare.
 
În ceea ce priveşte Hotărârea nr. 1706/25.01.2024 (referitoare la validarea alegerilor pentru funcţia de Prefect al studenţilor-n.red.), având în vedere că s-a reţinut anterior că nu este îndeplinită condiţia cazului bine justificat şi nu s-au invocat motive care să fundamenteze îndeplinirea condiţiei pagubei iminente în particular cu privire la acest act, va fi respinsă cererea de suspendare a executării sale formulată în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004.
Se va lua act prin dispozitivul prezentei hotărâri de faptul că reprezentantul reclamanţilor a învederat în dezbateri că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.
În ceea ce priveşte solicitarea pârâtei şi intervenientului de obligare a reclamanţilor la plata de cheltuieli de judecată, deşi prezenta cerere urmează a fi admisă în parte, instanţa apreciază că finalitatea pentru care reclamanţii au formulat acţiunea va fi atinsă în întregime prin suspendarea executării Hotărârilor nr. 850/12.01.2024 şi nr. 2729/07.02.2024, motiv pentru care pârâta trebuie considerată ca pierzând procesul, cu consecinţa neîndreptăţirii la plata cheltuielilor de judecată.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
            ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite în parte cererea de suspendare a executării actelor administrative (…)
Dispune suspendarea executării Hotărârii nr. 850/12.01.2024 şi Hotărârii nr. 2729/07.02.2024 emise de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, până la soluţionarea definitivă a acţiunii de fond.
Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Hotărârii nr. 1706/25.01.2024 emisă de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
Ia act că reclamanţii vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată şi respinge cererea pârâtei şi intervenientului de obligare a reclamanţilor la plata de cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs, în termen de 5 zile de la data comunicării. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Cluj.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 6 iunie 2024.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare