Tags Posts tagged with "Agentia de Dezvoltare Nord Vest"

Agentia de Dezvoltare Nord Vest

by -
0 117

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a organizat în 8 august, lansarea regională a unui nou ghid aferent REGIO 2014-2020, pentru Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2 – reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Acesta este destinat oraşelor şi municipiilor, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ.

Prin Obiectivul Specific 3.2 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraşelor şi al zonelor funcţionale. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăseşte în analiza efectuată, direcţiile de acţiune şi în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă ale municipiilor/ oraşelor sau elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitan.

Alocarea la nivelul regiunii noastre, în acest moment, este de 208.255.046 lei, iar finanţarea nerambursabilă este de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Se vor finanţa proiecte de investiţii destinate îmbunătăţirii transportului public urban de călători- mijloace de transport şi infrastructură utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători. Printre activităţile finanţate sunt incluse şi investiţiile în transportul electric şi nemotorizat: achiziţia şi instalarea de staţii de reîncărcare a automobilelor electrice şi hibride electrice, crearea/modernizarea/extinderea pistelor de biciclete, a sistemelor de închiriere a bicicletelor, a zonelor şi traseelor pietonale şi pietonale sau instalarea sistemelor de reducere-interzicere a circulaţiei în anumite zone. Alte tipuri de investiţii menite să reducă emisiile de carbon în zona urbană, care vor putea beneficia de finanţare prin Programul Operaţional Regional, sunt sistemele de management al traficului, plantarea de aliniamente de arbori şi arbuşti, construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători şi construirea parcărilor de transfer de tip „park and ride“.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 500.000 de euro, iar valoarea maximă este de 5 milioane euro pentru oraşele/municipiile cu o populaţie sub 20.000 de locuitori, respectiv de 10 milioane euro pentru cele cu peste 20.000 de locuitori.

by -
0 142

Cea mai consistentă axă din REGIO 2014-2020 este Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, care vizează rezolvarea problemelor în patru domenii de intervenţie din reşedinţe de judeţ: mobilitatea urbană, reabilitarea spaţiilor degradate pentru a creşte suprafaţa de spaţiu verde în oraşe finanţarea incluziunii sociale în zonele marginalizate şi reabilitarea infrastructurii eeducaţionale.

Modalitatea de lucru pe axa 4 este una de pionierat, introducând documente strategice, proceduri şi autorităţi care permit municipiilor din regiune prioritizarea cât mai eficientă a proiectelor urbane.

Cele patru priorităţi ale axei 4 sunt:
• 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor
• 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
• 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
• 4.4- Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Prioritatea de investiții 4.1 Mobilitate urbană durabilă deţine, din cadrul axei prioritare 4 a POR 2014-2020, 81,22% din alocarea axei
Tipurile de activități care vor fi finanţate sunt: măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în zonele urbane (prin modernizarea / extinderea trasportului public urban, inclusiv achiziția de mijloace de transport ecologice / electrice, crearea / modernizarea pistelor de bicicliști și a zonelor pietonale etc). Proiectele finanţate prin PI 4.1 trebuie să rezulte din planurile de mobilitate urbană durabilă
2 Planuri de mobilitate urbană durabilă în evaluare la ADR Nord-Vest, 4 în pre-verificare
Una dintre condițiile de bază pentru finanțarea proiectelor prin intermediul Priorității de investiții 4.1 – mobilitate urbană o constituie fundamentarea investițiilor propuse în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ sau la nivelul acestora și a zonelor funcționale urbane aferente, care sunt acum documente care fundamentează şi Planurile de Urbanism General.

Planul de mobilitate urbană este instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană / metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU)

SIDU constituie condiția de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, strategiile trebuie să răspundă la cinci tipuri de provocări: economice, sociale, climatice, demografice și de mediu. De asemenea, 2 SIDU se află în evaluare la ADR Nord-Vest, 4 în pre-verificare.
Procesul colaborativ şi asumat de lucru pentru municipiile eligibile pe Axa 4
Municipiile au posibilitatea să își stabilească domeniile pe care intenționează să le dezvolte, din cele patru priorități de investiții aferente Axei prioritare 4, printr-un proces de negociere, per global se va păstra alocarea regională.

În acest moment alocările în Regiunea noastră sunt:

Proiectele sunt prioritizate de către fiecare municipiu

Autoritatea Urbană (AU) este creată în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1301/2013, preia de la Autoritatea de Management pentru POR atribuții privind managementul și implementarea activităților specifice, va fi parte integrantă din sistemul de management și control al POR 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II) .
AU va prioritiza proiecte prioritare finanțabile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, inclusiv lista de rezervă grupate pe priorități de investiții, precum şi proiectele prioritare finanțabile în cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau în cadrul altor programe operaționale. Mai multe detalii aici